Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

„Oglądanie Boga” oznacza, że pomiędzy światem Boga a uczniem nie ma już żadnych granic. Stan ten osiąga się poprzez czystość serca, tj. oczyszczenie i rozwój mocy krwi, która ma swoje ognisko w przybytku serca. Dlatego też dobrze jest stale świadomie zastanawiać się nad tym, w jaki sposób uczeń może osiągnąć czystość serca, albowiem medytowanie w mistycznej egzaltacji nad boską wartością, która ma być wypełniona w ludzkim życiu, ma niewielki sens bez dołożenia koniecznych starań mających na celu jej osiągnięcie. Z tego powodu musimy najpierw zrozumieć, czego się od nas wymaga w tej kwestii.
(…)
Dlatego też, poczynając od gorzkiej rzeczywistości, uczeń będzie usuwał jedną przeszkodę za drugą i przemierzając otaczający świat będzie zbliżał się do moralności, aż ostatecznie sam urzeczywistni ideę „czystości serca i oglądania Boga”. Tego błogosławieństwa nie można wyrazić w słowach. Można je jedynie potwierdzić w biegu czasu poprzez dobroć, prawdę i sprawiedliwość, darowanych jako pocieszenie i błogosławieństwo dla ludzkości. Zdajcie sobie sprawę z tego, że czystość serca oznacza najwyższy stopień rozwoju duszy, absolutną moc duszy i całkowite oczyszczenie krwi.

JAN VAN RIJCKENBORGH, „MISTERIUM BŁOGOSŁAWIEŃSTW”

Zdjęcie Pixabay