Ścieżka misteriów w naszych czasach – Wodnikowe wibracje budzą w ludziach boską zasadę


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na cykl spotkań pt.:
Ścieżka misteriów w naszych czasach
Podczas naszego cyklu informacyjnego, składającego się z siedmiu spotkań, chcielibyśmy wprowadzić Państwa w filozofię Szkoły Złotego Różokrzyża i ukazać drogę, którą idą uczniowie tej Szkoły.
Wyjaśnimy czym jest Szkoła, jaką wiedzę przekazuje, jakie ma cele i w jaki sposób je realizuje.

Spotkanie pierwsze pt.:
Wodnikowe wibracje budzą w ludziach boską zasadę

Możemy powiedzieć, że żyjemy w czasach niezwykłych.
W ciągu kilku dekad życie uległo wielkiemu przyspieszeniu. Z powodu narastającej globalizacji oraz wszechobecnego Internetu sięgamy spojrzeniem aż po krańce świata. Doprowadziło to jednak do tego, że w miarę stabilny grunt pod nogami, któremu ludzie w pewnym stopniu ufali jeszcze w ubiegłym wieku, nie wydaje się już tak pewny.
Na całym świecie stare struktury rozpadają się. Wartości podlegają ciągłej przemianie. Pojawiają się oznaki gruntownego, ogólnoświatowego przełomu, co potwierdza fakt, że wkroczyliśmy w Erę Wodnika. Staliśmy się przedmiotem oddziaływania pewnych szczególnych wpływów kosmicznych, które stawiają nas, jako ludzkość, przed wielkimi zmianami. Mimo globalnych problemów i powszechnej niepewności, wpływy te niosą ze sobą także wielkie możliwości.
Przełamywanie dotychczasowych granic czasu i przestrzeni może spowodować w nas otwartość na nowe widzenie świata oraz poszukiwanie nowych odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące człowieka:
Skąd przychodzę?
Dlaczego żyję?
Dokąd idę?
By móc odpowiedzieć na te pytania, powinniśmy sięgnąć do źródła.
Źródło świata spoczywa w tym, co wieczne, w wielkiej, nieskończonej ciszy, należącej do tego, co było przed nastaniem świata. Chodzi tu o pierwotną, „niezrodzoną” energię. Symbolicznie można ją porównać do łona matki, z którego zrodził się pierwotny, boski świat. Wszystko jest tam przepromieniowane boskim światłem i w nim przyjmuje formę. Różokrzyżowcy twierdzą, że ludzkość powołana jest do tego właśnie, całkowicie innego życia.
Jeśli pragniemy wstąpić do tego boskiego świata, to musimy przezwyciężyć prawa rządzące naszym zwykłym światem. Fakt, że straciliśmy naszą dotychczasową pewność bytu, jest okazją, aby to osiągnąć. Konieczna jest radykalna zmiana ludzkiej świadomości, poprzez którą może się nam objawić świat dusz duchowych.
Na ten świat powoływano się w wielkich religiach światowych, nazywając go światem boskim, królestwem światła, światem niebiańskim lub królestwem Boga. Szkoła Duchowa Złotego Różokrzyża mówi w tym kontekście o wieczności, o świecie doskonałości lub o statyce. Z tym światem doskonałości wiążemy pojęcia wieczności, pokoju, absolutnej miłości i doskonałej harmonii. Jest on bezpośrednio związany z naszym sercem. Zasadniczo nie potrafimy tego świata doświadczać, a jednak nosimy w sobie tęsknotę za nim.
Ludzie poszukujący prawdy – a jest ich bardzo wielu – czują, że świat taki istnieje oraz że poszukiwanie i odnalezienie go jest celem ich życia. To przeczucie wypływa z czegoś, co znajduje się w nas, z pewnego duchowego praźródła. Jest ono ukryte w naszym sercu i pragnie zareagować na promieniowanie światła z boskiego świata.