06.01. WIECZORNA INSPIRACJA 16

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

06.01. WIECZORNA INSPIRACJA 16
Jezus Objaśnia Nikodemowi Znaczenie Powtórnych Narodzin Z Wody i Ducha Świętego.
Rozdział LXXV Ewangelii Wodnika

Nikodem był dostojnikiem żydowskim, człowiekiem uczciwym, uczonym i pobożnym.

Zobaczył on pieczęć mistrza na twarzy Jezusa, gdy ten przemawiał, ale nie miał odwagi, aby publicznie wyznać swoja wiarę w niego.

Dlatego też udał się do domu Judy nocą, aby porozmawiać z Jezusem.

Kiedy Jezus ujrzał Nikodema, powiedział: Błogosławieni czystego serca,

Dwakroć błogosławieni są nieustraszeni, czystego serca,

Trzykroć błogosławieni są nieustraszeni, czystego serca, którzy mają odwagę wyznawać swoją wiarę przed najwyższymi sądami.

A Nikodem zaś rzekł: Witaj, mistrzu, witaj!Wiem, że jesteś nauczycielem, przysłanym od Boga, gdyż zwykły człowiek nigdy nie mógłby nauczać tak, jak Ty nauczałeś, nie mógłby uczynić tego, co ty uczyniłeś.

A Jezus odrzekł: Jeżeli człowiek nie narodzi się powtórnie, nie może ujrzeć króla, nie może zrozumieć słów, które ja mówię.

A Nikodem rzekł: W jaki sposób człowiek może się powtórnie narodzić? Czy może jeszcze raz wejść do łona i znowu przyjść na świat?

A Jezus rzekł: Narodziny, o których mówię, nie są narodzinami ciała.

Jeśli człowiek nie narodzi się z wody i Świętego Oddechu, nie może wejść do królestwa Świętego.

Kto narodził się z ciała, ten jest dzieckiem człowieka, kto narodził się ze Świętego Oddechu, ten jest dzieckiem Boga.

Wiatry wieją, gdzie chcą, ludzie słyszą je i mogą widzieć skutki, ale nie wiedzą skąd przychodzą i dokąd idą. I tak samo jest z każdym, kto zrodzony jest ze Świętego Oddechu.

Dostojnik rzekł: Nie rozumiem! Proszę, powiedz mi jasno, co masz na myśli!

I Jezus odpowiedział: Królestwo Świętego jest w duszy. Ludzie nie mogą go dostrzec oczyma ciała, nie pojmują go przy pomocy całej swojej zdolności rozumowania.

Jest ono życiem głęboko skrytym w Bogu, rozpoznanie go jest pracą wewnętrznej świadomości.

Królestwa świata są królestwami wzroku, królestwo Świętego jest królestwem wiary, jego królem jest Miłość.

Ludzie nie mogą widzieć miłości Boga w jej nieobjawionej formie i tak nasz Bóg- Ojciec przyoblekł tę miłość w ciało- ciało syna człowieczego.

I po to, aby świat mógł ujrzeć i poznać tę miłość, objawioną, syn człowieczy musi zostać wywyższony

Tak, jak Mojżesz na pustyni wzniósł węża dla uzdrowienia ciała, tak syn człowieczy musi zostać wyniesiony.

Aby żyć mogli wszyscy ludzie, których ukąsił wąż powstały z prochu, wąż tego życia cielesnego.
Kto wierzy w niego, ten będzie miał życie wieczne.
Bóg tak bowiem umiłował świat, że posłał syna swego jedynego, by wyniesiony został, aby ludzie ujrzeć mogli miłość Boga.

Bóg nie posłał swego syna, by sądził świat, posłał go po ro, aby świat zbawił, by doprowadził go do światła.

Jednak ludzie nie miłują światła, bowiem światło objawia ich nikczemność. Ludzie miłują ciemność.

Każdy, kto kocha prawdę, przychodzi do światła i nie lęka się, że jego dzieła staną się jawne.

Światło przybyło! Nikodem poszedł swoją drogą. Wiedział, jakie jest znaczenie Świętego Oddechu, wyczuwał obecność Ducha w swojej duszy.

I Jezus zatrzymał się w Jerozolimie na wiele dni, nauczał i uzdrawiał chorych.

Prości ludzie chętnie słuchali jego słów a wielu w pełni wyrzekło się spraw cielesnych i podążyło za Nim.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-christmas/06-01-narrative-16/