05.01. PORANNA REFLEKSJA 15

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

05.01. PORANNA REFLEKSJA 15
Siedem fundamentalnych wskazań życiowych

Znajdujemy się jako ludzkość u progu nowej ery, pełnej wspaniałych możliwości, która trwać będzie przez ponad 2100 lat. Tą nową erą jest Era Wodnika.

Głębsze, duchowe aspekty wielkich nauk, które Jezus przyniósł światu, mogą być w obecnym czasie zrozumiane i zrealizowane przez miliony ludzi, ponieważ nigdy w historii nie było wspanialszych warunków, umożliwiających osiągnięcie wyższego stanu duchowej świadomości.

W swojej podróży przez życie, możemy polegać na naszej najgłębszej, wewnętrznej jaźni i mądrości, która stała się dla nas dostępna. Gdy chcemy kroczyć duchową ścieżką, potrzeba jednakże czegoś więcej-potrzeba czynu, inteligentnego działania, dostrojonego do wewnętrznej wiedzy i uzyskanych wglądów.

To czyn się liczy. Ponieważ ludzkiej inteligencji daleko jeszcze do doskonałości, inteligentne działanie ma głęboki sens. A wiara nigdy nie oznacza lgnięcia do jakiegoś systemu, lecz raczej przekształcanie obecnej w sercu mocy w świadomy czyn. Serce, głowa i ręce: każde świadome działanie, wewnętrzne czy zewnętrzne, które wyrasta z wewnętrznej wiedzy jest daniem świadectwa.

Jeśli chcemy nadać swojemu życiu kierunek, obierając jako punkt wyjścia gnostyczną duchowość, ważne jest abyśmy
wiedzieli skąd przychodzimy, w jakim miejscu znajdujemy się obecnie i dokąd możemy dojść. Siedmiu mędrców formułuje siedem fundamentalnych zasad (siedem postulatów), które odzwierciedlają wewnętrzną podróż duchową Ery Wodnika.

Siedem fundamentalnych zasad i aksjomatów bazuje na idei wyrażonej przez Lao Tse słowami: “Ten, kto zna początek tego, co Pierwotne, trzyma nić Tao w swojej dłoni”. Zasady te są abstrakcyjne, jednak coraz więcej ludzi będzie je rozumieć, ponieważ ludzka myśl będzie w coraz mniejszym stopniu zdeterminowana przez zmysłowe postrzeganie.

W rozdziale 60 Ewangelii Wodnika, Jezus mówi:

„Historia życia zawiera się w tych nieśmiertelnych postulatach. Stanowią one siedem wzgórz, na którychzbudować należy święte miasto.
Jest to tych siedem pewnych kamieni węgielnych, na których stanie Powszechny Kościół.
Człowiek nie jest jeszcze dość zaawansowany w świętej myśli, aby zrozumieć Kościół Powszechny, a z tego powodu praca, jaką dał mi Bóg nie polega na budowaniu tego Kościoła.
Ja jestem twórcą wzorca, przysłanym, aby stworzyć wzór Kościoła, który ma nadejść- wzór, jaki ta era może zrozumieć.
A gdy nadejdzie lepsza era, Powszechny Kościół stanie na siedmiu postulatach i zostanie zbudowany według wzorca, który przynoszę”.

Z Wprowadzenia do Ewangelii Wodnika można wywnioskować’ że w zacytowanym powyżej fragmencie, Jezus poprzez słowa „ta era” rozumie Erę Ryb, natomiast, gdy mówi „lepsza era” odnosi się do Ery Wodnika. Era stanowi tu jedną dwunastą część słonecznego cyklu trwającego w przybliżeniu 26 000 lat. Każdy rok solarny przechodzi przez 12 różnych astronomicznych okresów, na które wpływ kolejno wywierają poszczególne znaki znanego nam dobrze Zodiaku. Solarny Rok powstaje w wyniku przebiegającego po stożku, wirowego ruchu osi Ziemi.

Kiedy jasno i zwięźle sformułujemy siedem fundamentalnych zasad, na których bazuje „Ewangelia Wodnika” i
połączymy je z tym, co do tej pory zdążyliśmy omówić w naszych rozważaniach dotyczących duchowego Bożego Narodzenia, ich kolejność i wzajemne powiązania staną się dla nas jasne.

Pierwsza Zasada:
Stworzenie, Kreacja rozpoczyna się od myśli. Niepoznany Bóg tworzy także za pomocą myślenia.

Druga Zasada:
Istnieje imponujący Boski Plan Stworzenia, który ewoluuje w oparciu o konkretne prawa. Człowiek jest również jego częścią i jest powołany do realizacji tego Planu Stworzenia. Pierwotnie był człowiek czysto duchową istotą.

Trzecia Zasada:
Z powodu silnego pożądania, pierwotnie duchowy człowiek zstąpił do królestwa materii, wytrącając z równowagi wszystkie żywe istoty i spowodował, że zanikła żywa wymiana pomiędzy nim a wyższą boską rzeczywistością.

Czwarta Zasada:
Ten „upadły” duchowy człowiek zdegenerował się i stał częścią ziemskiego, materialnego ciała i ziemskiej osobowości, która rozwinęła się niemal automatycznie w mniej lub bardziej doskonałą formę. Wzrasta tak, jak roślina, docierając do punktu, w którym możliwe staje się dla niego ponowne wstąpienie do duchowego życia. Osobowość, która poczuła wewnętrzną tęsknotę, rozpoczyna przygotowania do duchowego przebudzenia i odnowy. Jan się narodził, wzrasta i zaczyna przygotowywać ścieżkę.

Piąta Zasada:
Nowa Dusza (Jezus) rodzi się i wzrasta w cielesnym człowieku w oparciu o jego wolę, wiarę, miłość bliźniego i uniwersalną miłość. Człowiek może się na nowo połączyć z Duchem za pomocą Nowej Duszy. Duch nie jest umysłem, lecz „Świętym Tchnieniem”, uzdrawiającą mocą.

Szósta Zasada:
Nowa Dusza wzrasta i rośnie w siłę. Wewnętrzne Światło rozpuszcza wady osobowości. Cały ludzki system staje się teraz gotową świątynią, w której zamieszka kosmiczna siła Chrystusa.

Siódma Zasada:
Siła Chrystusa transformuje wszystkie esencje obecne w ludzkiej duszy w „Święty Oddech”. Przez ten wewnętrzny alchemiczny proces, przez tę transfigurację, może człowiek powrócić do wysokiego duchowego królestwa, z którego się wywodzi. Osobowość, dusza i Duch na powrót tworzą harmonijną trójcę. Podróż powrotna do ojczystej ziemi ducha jest zakończona.

Według chińskiego mistrza Meng-ste, sformułowanie tych siedmiu podstawowych zasad było konieczne. Stwierdził on bowiem, że szaty przodków znosiły się i wyświechtały i ludzkość zatęskniła za większą ilością Światła, ponieważ został osiągnięty wyższy poziom myślenia.

Przez szaty rozumie się tu wszystkie zewnętrzne formy, w których wyraża się boska mądrość. Święte pisma i rytuały są jak szaty: wyrażają coś z boskiej mądrości, lecz nie są samą Gnozą.

Tych siedem fundamentalnych zasad ujawnia kosmiczny obraz, który dla człowieka jest niemal niepojęty. Opisują one wielki plan rozwoju, w którym znajduje zastosowanie dobrze znane hermetyczne prawo: „Jak na górze, tak na dole”, „jak w większym, tak w i mniejszym’.

Z tego powodu te abstrakcyjne zasady zawierają uniwersalne i przydatne wskazówki dla człowieka, który chce stać się „uczniem duszy”. Te wskazówki dotyczące codziennego życia człowieka, który chce się rozwinąć w najwyższym duchowym sensie, bazują na miłości i pochodzą z siedmiu fundamentalnych zasad „Ewangelii Wodnika”.Odnoszą się one do serca, głowy i rąk i mówią:
1) Oczyśćmy swoje myśli, koncentrując się na tym, co w nas najwyższe, ponieważ myślenie jest twórczą aktywnością. Każdy stwórca jest związany ze swoją kreacją.

2) Dodajmy swoją harmonię do siedmiu twórczych sił napędowych, wypływających z Jedni. One nadały człowiekowi kształt i pomagają zbudować wewnątrz nas królestwo duszy. Nie kierujmy swojej lampy na uwodzicielskie moce tego świata.

3) Zwracajmy uwagę na to, czego pożądamy. Nasze pragnienia, ściągają często duszę w dół, w kierunku zmysłowego świata, w którym zostaje ona spętana.

4) Uznajmy wielkie zadanie swojej osobowości, ponieważ jesteśmy glebą, w której, na podobieństwo rośliny, zakiełkuje i wzrośnie ziarno prawdziwego człowieka.

5) Zaufajmy swojej wewnętrznej wiedzy i podążajmy za nią, ponieważ wiara jest siłą, która uwalnia wszechobejmującą miłość duszy. Do Światła Absolutu ciągną duszę cztery rumaki: wola, wiara, miłość bliźniego i miłość uniwersalna.

Pozwólmy na to, by poprzez podążanie duchową ścieżką dokonał się w naszym wnętrzu proces odnowy, ponieważ wtedy wszystko, co należy w nas do świata zmysłów, zostanie przetransformowane w atrybuty duszy. W jedności, miłości i wolności buduje dusza Imperium Dusz, Powszechny Kościół, który nie jest dziełem ludzkich rąk.

7) Święty, uzdrawiający oddech może rozprzestrzeniać się w duszy i transformować człowieka w istotę duchową, którą był pierwotnie.

Przyjmijmy tych siedem kamieni probierczych za siedem stopni, po których Chrystus może zstąpić do duszy.
Misteria miłości ukryte są w sarkofagu naszego serca. Chrystus, Powszechna Miłość, żyje w miejscu, które jest również siedzibą naszych pożądań.

Tych siedem zasad stanowi szaty Powszechnej Gnozy, dzięki którym mogą się zadziać w naszym wnętrzu wielkie kosmiczne procesy. Zostaliśmy zaproszeni do tego, abyśmy poprzez wewnętrzne zrozumienie, podążali ich tropem.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-christmas/05-01-reflection-15/