Dei Gloria Intacta, Jan van Rijckenborgh

Dei Gloria Intacta, Jan van Rijckenborgh

„… Każda religia światowa posiada tajemny tekst, duchowy testament, oddany do dyspozycji wtajemniczonym i ich uczniom. Duchowy testament Chrześcijaństwa promieniuje nieprzemijalnym blaskiem w Objawieniu Jana …”

Książka Dei Gloria Intacta zawiera Chrześcijańskie Misterium Wtajemniczenia Świętego Różokrzyża dla czasów nowożytnych i jest podstawową pracą Szkoły Duchowej Złotego Różokrzyża.

Książkę otwiera Wstęp nawiązujący z jednej strony do „Fama Fraternitatis R. C.”, z drugiej do Nowego Testamentu. Jest to celowe podkreślenie tego, że współczesne objawienie Szkoły Duchowej, Lectorium Rosicrucianum, nie przynosi nowej wiedzy, lecz stanowi kontynuację wołania rozbrzmiewającego od stuleci, oraz że w wołaniu tym w punkcie centralnym stoi Misterium Chrystusowe, tak jak zostało ono objawione w Ewangelii.

Zasadniczą część książki stanowi jasny i dogłębny opis ścieżki wtajemniczenia, na której rozróżnia sie trzy siedmiostopniowe fazy, nazwane stąd trzema siedmiookręgami: pierwszy siedmiokrąg – odrodzenie postaci cielesnej, drugi siedmiokrąg – odrodzenie postaci duszy, i trzeci siedmiokrąg – odrodzenie postaci Ducha.

Na zakończenie książki Autor wyczerpująco omawia konsekwencje, jakie pociąga za sobą dla człowieka opisane w niej odrodzenie oraz zadanie stojące w dzisiejszym okresie ludzkości przed Szkołą Duchową.

Właściwością książki jest jej nieprzemijająca aktualność. W takim stopniu, w jakim będzie się poszerzać świadomość poważnie zainteresowanego czytelnika, będzie się także w coraz rozleglejszych perspektywach rozwijać przed jego wewnętrznym wzrokiem zawarte w niej uwalniające, radosne przesłanie.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/8


Powrót do listy książek