Nauka i Cele

Dwa łady natury

Nauka Lectorium Rosicrucianum opiera się na koncepcji "dwóch ładów natury". Po pierwsze istnieje znany nam porządek natury zawierający zarówno śmierć, jak i życie. Wszystko podlega w nim cyklom narodzin, życia, umierania i ponownych narodzin. Po drugie istnieje też pierwotny, boski ład. Pierwsze z tych dwóch pól egzystencji jest światem przemijalności, powstawania, kwitnięcia i przemijania, lub też "dialektyki"; drugie jest światem nieprzemijalności, "statyką", w Biblii określaną mianem "Królestwa Bożego".

Atom iskry Ducha

W sercu człowieka spoczywa uśpiona boska iskra, "atom iskry ducha" pochodzący z tego boskiego pola. U wielu poszukujących osób zasada ta wywołuje trudne do określenia poczucie pragnienia, nostalgii, rodzaj tęsknoty za dawno utraconym pierwotnym stanem, stanem zjednoczenia z Ojcem, z Bogiem.

Obudzenie wewnętrznego Chrystusa

Jednym z celów pracy Lectorium Rosicrucianum jest informowanie ludzi o prawdziwym źródle ich pragnienia oraz wyjaśnianie konieczności powrotu do boskiej natury w procesie "odrodzenia z Ducha" (Jan 3:8), o którym to procesie nauczał Jezus Nikodema. Powyższy proces ponownych narodzin lub "transfiguracji" możliwy jest dzięki "codziennemu umieraniu", jak określa to Paweł (1 Kor. 15:31). To, co umiera jest starą naturą, to co ma zostać przebudzone, to wewnętrzny Chrystus. Lectorium Rosicrucianum nie tylko naucza o wspomnianym procesie, lecz także pomaga swoim uczniom i wspiera ich w wysiłkach, aby idee te urzeczywistnić w życiu.

Transfigurystyczne idee

Transfigurystyczne idee głoszone przez Lectorium Rosicrucianum występują w nauce wszystkich wielkich religii. Na przykład w Biblii koncepcję dwóch ładów natury, boskiego pierwiastka w sercu człowieka oraz drogi transfiguracji odnaleźć można w następujących fragmentach: "Moje Królestwo nie jest z tego świata" (Jan 18:36), "Królestwo Boże jest w was" (Łukasz 17:21), "On musi rosnąć, ja muszę maleć" (Jan 3:30).

Istota ludzka jako mikrokosmos

Jednym z innych fundamentalnych elementów nauki różokrzyżowców jest wiedza o człowieku jako mikrokosmosie, świecie w miniaturze. Człowiek jest systemem widzialnych i niewidzialnych ciał otoczonych polem magnetycznym i ograniczonych "mikrokosmicznym firmamentem", inaczej "lipiką". Idea ta w pełni koresponduje z hermetycznym aksjomatem: "tak jak na górze, tak i na dole".

Pięć głównych etapów na ścieżce transfiguracji

Ścieżka transfiguracji składa się z pięciu etapów:  

1. Wgląd w rzeczywistą naturę ziemskiego pola życia i  doświadczenie wewnętrznego wezwania do powrotu do boskiego pola życiowego.  

2. Szczere pragnienie zbawienia. Poddanie istoty-ja wewnętrznej boskiej iskrze, tak aby proces wyzwolenia mógł zostać zrealizowany.  

3.  Samooddanie.  

4. Nowa postawa życiowa, przyjęta i realizowana spontanicznie pod przewodnictwem wewnętrznej boskiej iskry.  

5.  Spełnienie: przebudzenie (lub zmartwychwstanie) w pierwotnym polu życiowym.